سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چشمان تر

دختر

همه دختر را به احساس وعواطفش میشناسند....

دختر لطافت هستی...

من هم دختر راشناختم ...با عشق درکش کردم...

ولی دختر این موجود فرشته صورت وسیرت ..این موجود لطیف وآسمانی....

دختری که قداستش و پاک بودنش نه جسمش برایم ستودنی بود...

فقط به من یه چیز آموخت..

اینکه لیاقت وفاداری وصداقت را ندارد

و اینکه نباید صادقانه دوستش داشت ...

و فقط باید .............فقط باید ..............[ سه شنبه 92/11/22 ] [ 11:56 صبح ] [ آرمان ] نظر