سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چشمان تر

مرد

در جایی که من زندگی می کنم همه مدعی اند .....

                                    دخترانی که من می شناسم همه ناراضی اند ...

شاید بیشتر از ناراضی بودن ،زخم خورده اند.....و مدام فریاد میزنند...

           خیانت هم جنس های مرا ....خیانت مردانی که تنها دلیل عشقشان

                               شبی در تخت خواب است...

                                       مردانی که فقط به برآمدگی های بدنشان توجه کردند......

مردانی که......دیگر حرفی برای گفتن نمیماند

      حالم بد می شود از این همه کثافت مردان هوس باز  دور و اطرافم.....

مدت هاست شاهد این هستم که مرد دیگر درست تعریف نمیشود...

 [ سه شنبه 92/11/22 ] [ 11:47 صبح ] [ آرمان ] نظر