سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چشمان تر

دختر

همه دختر را به احساس وعواطفش میشناسند....

دختر لطافت هستی...

من هم دختر راشناختم ...با عشق درکش کردم...

ولی دختر این موجود فرشته صورت وسیرت ..این موجود لطیف وآسمانی....

دختری که قداستش و پاک بودنش نه جسمش برایم ستودنی بود...

فقط به من یه چیز آموخت..

اینکه لیاقت وفاداری وصداقت را ندارد

و اینکه نباید صادقانه دوستش داشت ...

و فقط باید .............فقط باید ..............[ سه شنبه 92/11/22 ] [ 11:56 صبح ] [ آرمان ] نظر

مرد

در جایی که من زندگی می کنم همه مدعی اند .....

                                    دخترانی که من می شناسم همه ناراضی اند ...

شاید بیشتر از ناراضی بودن ،زخم خورده اند.....و مدام فریاد میزنند...

           خیانت هم جنس های مرا ....خیانت مردانی که تنها دلیل عشقشان

                               شبی در تخت خواب است...

                                       مردانی که فقط به برآمدگی های بدنشان توجه کردند......

مردانی که......دیگر حرفی برای گفتن نمیماند

      حالم بد می شود از این همه کثافت مردان هوس باز  دور و اطرافم.....

مدت هاست شاهد این هستم که مرد دیگر درست تعریف نمیشود...

 [ سه شنبه 92/11/22 ] [ 11:47 صبح ] [ آرمان ] نظر

خنجر....

یاد روزی که خنجر بی رحمی وسنگدلیت را بر قلبم فرو کردی بخیر...

                                   آن روز که مرا تا پای مرگ کشاندی به یاد داری؟

                                          دلبسته ات بودم.....

دلبسته که نه!!!...

                نفسم به تو بسته بود..........

                                         جانم به تو بسته بود........[ جمعه 92/11/11 ] [ 1:34 عصر ] [ آرمان ] نظر

سرانجام

پاک کن را بر میدارم

می خواهم خاطراتت را پاک کنم...

                             بیهوده است،قرن هاست که با خاطراتت زنده ام

قرن هاست که با رویایت هم آغوشم

خاطرات تو یعنی من.........

                           وبرای پاک کردن آن ها باید خودم را پاک کنم

باید خودم را پاک کنم ...

           باید خودم را پاک کنم ...

                         باید...[ سه شنبه 92/11/8 ] [ 8:51 عصر ] [ آرمان ] نظر

اعتراف نامه

من آدمم با گندمی زمینی شدم ..

با تو از پای درآمدم..

سحر کلامت..طنین صدایت...و عشق.... و..عشق....

اینک عشق در رگ های من جاریست..

تو صندوق قلبم را به همه چی جز خودت بستی..

تو مرا به زانو درآوردی ..اسیر کردی..

من همان آدمم که با گندمی زمینی شدم..

و اینک با طنین صدایت جهنمی می شوم......[ یکشنبه 92/11/6 ] [ 8:26 عصر ] [ آرمان ] نظر

::